Home
Cursussen
Procederen in Hoger Beroep

Procederen in Hoger Beroep

Omschrijving
Het procederen in hoger beroep in civiele procedures vereist niet alleen een goede kennis van het toepasselijke materiële recht, maar ook en vooral een grondige kennis van, en inzicht in de procesrechtelijke techniek van (de verschillende onderdelen van) het hoger beroep. In de cursus wordt allereerst uitgebreid aandacht gegeven aan het zgn. grievenstelsel en de daarbij behorende formaliteiten met betrekking tot het principaal en incidenteel appel. Vervolgens wordt ingegaan op het complement van het grievenstelsel: de devolutieve werking van het hoger beroep en haar kenmerken, de daaraan verbonden consequenties alsmede het samenspel tussen grievenstelsel en devolutieve werking. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van art. 25 Rv (de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden) in hoger beroep en de invloed daarvan op het grievenstelsel. Tot slot komt de relatie tussen enerzijds grieven en anderzijds wijzigingen van (de grondslag van) eis, nova en nieuwe weren in hoger beroep aan bod. In dit verband zal ook worden ingegaan op de (on)mogelijkheden om de strenge eisen van het grievenstelsel te omzeilen. In de cursus wordt aangesloten bij de in de wet (artikelen 332 – 362 Rv) gevolgde opzet om te voorzien in een regeling van het hoger beroep in dagvaardingszaken, om vervolgens aan te geven of, en zo ja, in hoeverre daarvan in de rekest-procedure wordt afgeweken. De wet bevat evenwel slechts op enkele onderdelen van het procesrecht in hoger beroep een sluitende regeling. De talrijke lacunes zijn derhalve in de loop van jaren opgevuld door de jurisprudentie van de Hoge Raad, en dat proces vindt bij het stilzwijgen van de wetgever nog steeds voortgang. Een en ander is geresulteerd in een gecompliceerde en fijnmazige regeling waarin het vaak lastig is om daarin de juiste (procesrechtelijke) weg te vinden.

Doelstelling
Actualisering en verdieping van de kennis van dit onderwerp.

Onderwerpen
De art. 332-362 Rv
Jurisprudentie

Doelgroep
Deze verdiepende cursus is bestemd voor advocaten en juristen.

Tijdsduur
De cursus duurt een dagdeel (4 uur). Ten behoeve van de NOvA wordt er een puntencertificaat verstrekt.

Docent
De heer mr. G.J. Knijp, oud Vice-President bij het Gerechtshof Leeuwarden.