Home
Cursussen
FYSIEKE INSCHRIJVING SYMPOSIUM BEWIJSBESLAG

FYSIEKE INSCHRIJVING SYMPOSIUM BEWIJSBESLAG

Op donderdag 14 oktober 2021 wordt door Nijenhuis Opleidingen BV een symposium georganiseerd over het bewijsbeslag zoals dat sinds 2007 bestaat en de aanstaande wijzigingen zoals die nu bij de Tweede kamer liggen in ontwerp 35498.

In 1994 verscheen het befaamde artikel van Barendrecht en Van den Reek over exhibitieplicht en bewijsbeslag in WPNR. In dit artikel werkten zij de juridische grondslag voor het leggen van een bewijsbeslag uit. Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat hij die daarbij een rechtmatig belang heeft op zijn kosten ‘inzage, afschrift of uittreksel’ kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Barendrecht en Van den Reek lazen hierin een aanspraak op ‘afgifte’ als bedoeld in artikel 730 Rv, waardoor de mogelijkheid ontstond om de betreffende bescheiden ter bewaring van recht in beslag te nemen. Het bewijsbeslag was geboren.

      Hoewel in ons land het bewijsbeslag ontstaan is buiten het domein van intellectuele eigendom (IE) (maar vervolgens wel veelvuldig binnen het IE-domein werd toegepast), is het bewijsbeslag in de ons omringende landen veelal ontstaan als middel dat uitsluitend ter beschikking stond van de IE-rechthebbende. In met name Frankrijk en België zijn de nationale vormen van het bewijsbeslag in de loop van de jaren steeds verder uitgewerkt tot het huidige effectieve instrument in de strijd tegen inbreuk op IE-rechten. De Nederlandse IE-praktijk moest zich echter bedruipen met het commune bewijsbeslag, waaraan – vergeleken met zijn buitenlandse equivalenten – nogal wat beperkingen kleven. De grootste beperking is dat het door Barendrecht en Van den Reek ontwikkelde bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv feitelijk een tweetrapsraket is, waarbij een “conservatoire” en een “executoriale” fase moeten worden doorlopen. In de conservatoire fase kunnen bepaalde bescheiden worden beslagen en in bewaring worden genomen. Deze beslaglegging kan op eenzijdig verzoek worden toegestaan. Echter, inzage kan pas worden verkregen nadat inzage is gevorderd en toegestaan in een procedure op tegenspraak. Pas dan zal de executoriale fase ingaan en kunnen de in beslag genomen bescheiden worden ingezien. De verweerder heeft dus alle tijd en (juridische) mogelijkheden om inzage te voorkomen. Dit is een belangrijk nadeel ten opzichte van onder meer de Franse saisie-contrefaçon en het Belgische ‘beslag inzake namaak’, waarbij wel direct inzage kan worden verkregen in het resultaat van de beslaglegging.

      Maar er zijn ook andere (juridische en praktische) knelpunten die om een oplossing van de rechtspraktijk vragen. Denk aan het maken en doorzoeken van integrale forensische kopieën. Mag dat? Moet dat op locatie of mag dat ook elders? Moet de deurwaarder en de deskundige dat dan vervolgens direct doen of mag er ook gewacht worden op de beslissing in het inzage kortgeding (zoals in lijn met de bestaande praktijk moet worden gestart alvorens toegang tot het bewijs te krijgen). Hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijkheidsbezwaren die opkomen tijdens of na de beslaglegging?

       Sinds de invoering van het bewijsbeslag in 2007 is er een groot aantal acties geweest en is baanbrekende jurisprudentie ontstaan zoals het Molenbeek arrest uit 2013. De vraag is gerechtvaardigd of de lijnen die de Hoge raad toen uitzette nog wel houdbaar zijn gezien alle ontwikkelingen van de laatste jaren. In hoeverre is de wetgever innovatief en laat dit ruimte aan de rechtspraak om op de snel veranderende praktijk in te spelen.

De rechtspraak heeft de cruciale rol in het systeem: er zijn duidelijke lijnen uitgezet waaraan een verzoek moet doen, hoe de deurwaarder heeft te handelen, de hands-on rol tijdens het beslag, telefonisch dan wel in een renvooi  en vervolgens wordt in het kort geding aangegeven of en zo ja welke data ontsloten mogen worden.

Inleiders zijn:

  • mr. Petra de Bruin, senior rechter bij de rechtbank Rotterdam
  • dr. mr. Wim. Maas, advocaat bij Taylor Wessing te Eindhoven
  • Henk Oude Elferink en Rien van den Bogert, gerechtsdeurwaarders te Amsterdam
  • Dagvoorzitter is Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder te Eindhoven

Programma: inloop Vianen vanaf 12.00 uur

12.30-12.45 uur                opening door dagvoorzitter Wilbert van de Donk

12.45-14.15 uur                inleiding  mevr.mr.  Petra de Bruin: het hoe en wat van het beslagverlof, incidenten tijdens het beslag en de vervolgprocedure met aansluitend  ruimte voor discussie

14.15-14.30  uur               pauze

14.30-16.00  uur               in leiding mr Wim Maas: het beslag in rechtsvergelijkend perspectief,  de rol van de rechter tot nu toe beschouwd en welk huiswerk moet de wetgever doen met aansluitend ruimte voor discussie

16.00-16.15  uur               pauze

16.15-17.30  uur               het bewijsbeslag: hoe te leggen welke voetangels en klemmen komt men in de praktijk tegen.Wensen vanuit de praktijk

17.30-18.00 uur                afsluitende discussie

Cursusduur:

Het is een 5 uurs cursus: voor de NOvA kunnen 5 studiepunten worden toegekend,

bij de KBvG worden 5 studiepunten aangevraagd.

Aanmelden:

Voor het fysiek volgen van het symposium kunt u zich al aanmelden. De kosten voor het de fysiek volgen bedragen  € 395,-- p.p. excl. btw.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

Organisatie:

De organisatie van het symposium is in handen van Nijenhuis Opleidingen. www.nijenhuisopleidingen.nl.

Contact: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Nijenhuis via: 06 54727162

Annuleren:

Bij annulering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing