Home
Cursussen
WSNP 2.0

WSNP 2.0

Wsnp 2.0:

De schuldsanering voor natuurlijke personen maakt een onderdeel uit van de Faillissementswet. De regeling omvat de artikelen 284 – 361 van de Faillissementswet en is ingevoegd om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens dat gefailleerde natuurlijke personen die te goeder trouw zijn, niet levenslang de gevolgen van een faillissement zouden moeten dragen. In tegenstelling tot het faillissement herleven na het einde van de Wsnp oude schulden niet! Door de zogenaamde schone lei wordt de schuldenaar van zijn restschuld bevrijd en kan hij zonder ballast van oude schulden weer aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Van de schuldenaar wordt evenwel verwacht dat hij een belangrijke bijdrage en inspanning levert om zoveel mogelijk activa in de boedel te brengen in het belang van de schuldeisers. Als de minnelijke oplossing niet werkt, kan de schuldenaar een beroep doen op de Wsnp.In de cursus worden de volgende vragen beantwoord: aan welke eisen moet het verzoek voldoen om toegelaten te worden tot de Wsnp? Welke schuldeiser zijn verplicht de werking van de Wsnp te dulden en moeten in beginsel genoegen nemen met een klein percentage van hun vordering? Wal valt er allemaal in de boedel? Welke gevolgen heeft een Wsnp-verklaring? Hoe lang “zit” de schuldenaar in de Wsnp? Is de Wsnp tussentijds te beëindigen? Wanneer komt de schuldenaar in aanmerking voor de schone lei? Werkt de schone lei ook voor buitenlandse schulden?  Welke bevoegdheden komen de schuldeisers toe?

Verder wordt aandacht besteed aan de wetswijzigingen per 1 juli 2023. Zo wordt de goede trouw-toets verkort van vijf jaar tot drie jaar. Als de ontstaansdatum van een schuld die niet te goeder trouw ontstaan is, langer dan drie jaar geleden is, komt die in beginsel in aanmerking voor sanering. De termijn van tien jaar waarbinnen niet opnieuw een beroep op de Wsnp wordt gedaan, wordt afgeschaft. De looptijd van de Wsnp wordt verkort van drie jaar tot anderhalf jaar. Voorts wordt art. 285 Fw verduidelijkt: in bepaalde gevallen mag het Msnp-traject worden overgeslagen.

Doelstelling
Het is de bedoeling dat gerechtsdeurwaarders die deze cursus hebben gevolgd, meer inzicht hebben in de wijze waarop de wettelijke schuldsanering verloopt, maar ook meer kennis verkrijgen over de juridische mogelijkheden van individuele schuldeisers
 

Cursusduur:

Eén dagdeel.  Bij de KBvG worden 4 PE punten aangevraagd

Cursuskosten:

€ 250,00 excl. BTW inclusief lesmateriaal

Docent:
Deze cursus wordt gegeven door de heer mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop